Home » Issue 91

Družboslovne Razprave 91 (XXXV)

Slovenska oporna omrežja v dolgoročni perspektivi, 1987–2018

Hajdeja Iglič

Družboslovne Razprave 91, pages 7-27

Abstract
This article examines the effects of macro-level processes – economic recession, growth of the service economy, and deindustrialisation – on the social support networks of residents of Slovenia in the period between 1987 and 2018. Before the transition, Slovenia enjoyed highly functional social support networks. The economic downturns of the early 1990s and late 2000s increased the probability of insufficient social support. The growth of the service economy saw the importance grow of formal sources of support. Socio-demographic changes captured by the notion of the post-industrialisation of society brought various effects: the increased educational level and diminished size of households impacted the growing presence of formal sources and mixed social ties in support networks, while the ageing population contributed to the increased presence of networks with insufficient social support. We conclude that Slovenian social support networks have experienced a distinct transformation over the last three decades.

Download fulltext (PDF) >>


Management of Stress Emotions in the Workplace

Jerca Pavlič, Zdenka Šadl

Družboslovne Razprave 91, pages 29-45

Abstract
The article deals with work-related stress that ever more employees experience in the modern business world. The article criticises the discourse of the individualisation of stress, which states that employees must construct themselves as individuals and shape their own reality beyond the scope of broader collectivism. The authors set the model of managing stress emotions at a group level and deal with the concept of a group emotional culture, which enables employees to be more successful and effective in coping with stress by using group emotional norms, strategies, rituals and routines and cultural artefacts. The article focuses on the problems of growing work-related stress, which ought to be characterised as an organisational problem and dealt with on a primary, secondary and tertiary level.

Download fulltext (PDF) >>


Zemljišče kot kazalnik nacionalnih politik do (naravnih) virov: primer distribucije prostorskih virov v Izraelu

Shulamith Gertel Groome, Marjan Hočevar

Družboslovne Razprave 91, pages 47-72

Abstract
Ta interdisciplinarni geografsko-prostorski pregled predstavlja konceptualno podlago za raziskovanje politik dodeljevanja naravnih dobrin na primeru poselitvenih (prostorskih) virov. Načela kolektivnih nasproti individualnim pravicam do teh virov lahko postavljajo moralne dileme za tiste, ki o tem odločajo. Takšen konflikt interesov lahko spodbuja »dvoumno« odločanje, če ni jasnih smernic za izvajanje distributivnih politik, ki bi bile usposobljene za izvajanje podpor večkulturne vključljivosti etnično izključujočim skupinam. Obravnavan je primer izraelske poselitvene (prostorske) politike glede arabskih in ultraortodoksnih manjšinskih skupin. Analiza je podprta z uporabo primarnih in sekundarnih virov ter statističnih podatkov o politični pripadnosti, dohodku, stanovanjskih stroških in lokacijskih preferencah. Če je zemljišče primeren kazalnik za sicer politično dvoumno zastavljene družbeno- prostorske dileme o naravi virov, bi morale nadaljnje procesualne analize politik pokazati, kako in na katerih stopnjah se sprejemajo odločitve o distribuciji zemljiških (prostorskih) virov.

Download fulltext (PDF) >>


Images of Muslims on lemonde.fr during the period of terrorist attacks in Europe in 2015–2016

Polina Shevchenko

Družboslovne Razprave 91, pages 73-91

Abstract
The purpose of this study was to analyse images of Muslims appearing in articles published from 2015 to 2016 on the website lemonde.fr. At this time, the country was faced with terrorist attacks that resulted in various government decisions and a complex emotional state of the nation. The study includes 617 articles from lemonde. fr, individually refined through 16 keywords. The quantitative and qualitative content analysis allowed for three main thematic categories of articles to be determined: Muslims as potential terrorists, the incompatibility of Islamic religious symbols with European values, and Islam as an obstacle to secularism in school. Muslims were represented as victims of discrimination or as criminals. These images negatively affected the perception of this religious minority in France and may have led to complications in intercultural communication. Kvantitativna in kvalitativna analiza vsebine omogoča določitev treh glavnih tematskih kategorij člankov: muslimani kot potencialni teroristi, nezdružljivost islamskih verskih simbolov z evropskimi vrednotami in islam kot ovira sekularizmu v šoli. Muslimani so bili predstavljeni kot žrtve diskriminacije ali kot zločinci. Te podobe so negativno vplivale na dojemanje te verske manjšine v Franciji in bi lahko pripeljale do zapletov v medkulturni komunikaciji.

Download fulltext (PDF) >>