Home » Pozivi

Pozivi

Revija Družboslovne razprave objavlja kolegialno recenzirane znanstvene članke in recenzije knjig. V recenzijski postopek sprejema članke v slovenščini in angleščini s področja sociologije, komunikologije, politologije in kulturologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih disciplin. Revija izhaja trikrat letno (april, september, december).

Pri izboru člankov za objavo se upošteva njihova raziskovalna inovativnost ter aktualnost glede na trende v znanstveni skupnosti, v kateri je revija zasidrana. V teoretskem in metodološkem pogledu je revija pluralistično naravnana, posebno skrb pa posveča utrjevanju slovenske družboslovne terminologije.

Članki naj bodo urejeni v skladu z veljavnimi navodili za avtorje in naj obsegajo od 5.000 do 8.000 besed, vključno z opombami, seznamom literature in grafičnimi prikazi, recenzija ali prikaz knjige pa od 1.000 do 1.200 besed.